KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

GISLayer ürünleri ve üretim araçları bu yazı kapsamında tümüyle “GISLayer” olarak adlandırılacaktır. GISLayer yazılımları kullanıcıların sistemde kullanmak için ekledikleri verileri inceleyip analizler yapabilmesi ve kişilerin kendi çalışmalarında kullanabilmesi için hazırlanmış coğrafi bilgi sistemi yazılımlarıdır. Veriler içerisinde dahil kişisel verilerin olma ihtimalini de kapsayarak kişi sadece kendi ve erişim izni verdiği kullanıcılar dahilinde ilgili verilere ulaşabilmektedir. Kullanıcıların kişisel verileri ise GISLayer içerisinde maskeleme yöntemi ile anlamsızlaştırılarak olası güvenlik açıklarına karşın kapatılmıştır. GISLayer yazılımları kullanılarak toplanan kişisel ve kişisel olmayan veriler şirket koruması altındadır ve kullanıcının bilgisi dahilinde yetkiler ile başkasına sunulabilir.

Bahsi geçen veriler başka herangi bir kurum ve şirket ile kesinlikle paylaşılmaz. 3. Kişiler bu verilere ulaşamaz.

Ayrıntılı Bilgiler

Kişisel Verileriniz Nelerdir

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. GISLayer tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, fotoğraf gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon, e-posta adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Konum Bilgileri: Kişinin GISLayer yazılımlarını kullandıkları yerde anlık olarak sisteme işlenen konum bilgileridir.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Kullanıcılar GISLayer yazılımlarını kullanmak için yaptığı ödemeler en güvenilir ödeme sistemlerini kapsamaktadır. Bilginiz dahilinde olması amacı ile 3D Güvenlikli ödeme seçenekleri ile işlemler tamamlanmakta ve herhangi bir banka kart bilgisi sistem üzerinde kayıt altına alınmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması
 • usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması
 • GISLayer şirketi nezdindeki hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması

GISLayer servislerinde tutulan veriler sadece kullanıcıların kendileri tarafından paylaşıma açılabilir ve kullanıcıların tanımladıkları yetkiler kapsamında başka bir kullanıcı ile ortak kullanılabilmektedir. Böylece veri tasarufu ve senkronizeli iş paylaşımına olanak sunmaktadır.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz üyelik sözleşmesi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir

 • GISLayer’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi
 • GISLayer’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GISLayer’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle GISLayer’a başvurarak

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


İletişim

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden, info@gislayer.com adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “GISLayer Software and Solutions – Estonya” adresine iletebilirsiniz.

GISLayer’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://gislayer.com üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.


Politika Hakkında

Bu Politika GISLayer tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. GISLayer, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. GISLayer tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın Gizlilik Politikası adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Son Güncellenme Tarihi : 18.05.2020